Administració de comunitats de propietaris

Administració de comunitats i subcomunitats
Habitatges, locals, oficines, pàrquings i naus industrials
Assistència a les juntes
Ordinàries i extraordinàries
Confecció de l'estat de comptes i pressupost anual
Convocar juntes i redacció d'actes
Legalització de llibres d'actes
Davant el Registre de la Propietat
Gestió de cobrament de quotes
Ordinàries i extraordinàries, sense comissions bancàries
Pagament dels subministraments i proveïdors
Gestió d'assegurances
Gestionar els sinistres a la Corredoria d'Assegurances i fer el seguiment de la tramitació fins a la resolució
Assessorament dels canvis legislatius
Constitució de comunitats de propietaris
Estudi i redacció d'estatuts

Comparar publicacions

Comparar