Administració Patrimonial

Estudi previ de la finca
Busquem i seleccionem l'inquilí més idoni
Assessorament del preu de l'arrendament
Publicitem la seva finca online i amb rètols
Redacció de contractes d'arrendament
Gestió d'ingrés de fiances a l'INCASOL
Gestió de pagaments de la finca
Subministraments, impostos, quotes de comunitat..
Gestió de subministraments
Davant les companyies subministradores d'aigua, electricitat i gas
Gestió de cobrament de morosos i reclamació judicial
Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Tramitació certificats d'eficiència energètica
Gestió d'assegurances
Confecció de liquidacions mensuals
Liquidació d'impostos derivats dels arrendaments
Assessorament dels canvis legislatius

Comparar publicacions

Comparar