Agent de la propietat immobiliària

Lloguer

Estudi previ de la finca
Busquem i seleccionem l'inquilí més idoni
Amb el vist-i-plau de la propietat
Assessorament del preu de l'arrendament
Publicitem la seva finca online i amb rètols
Redacció de contractes d'arrendament
Gestió d'ingrés de fiances a l'INCASÒL
Gestió de pagaments de la finca
Subministraments, impostos, quotes de comunitat..
Gestió de subministraments
Davant les companyies subministradores d'aigua, electricitat i gas
Gestió de cobrament de morosos i reclamació judicial
Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Tramitació certificats d'eficiència energètica
Gestió d'assegurances
Confecció de liquidacions mensuals
Liquidació d'impostos derivats dels arrendaments
Assessorament dels canvis legislatius

Venda

Estudi previ de la finca
Comprovació registral de la titularitat i càrregues
Publicitem la seva finca online i amb rètols
Seguiment personalitzat de la venda del seu immoble
Formalització de contractes
Contractes d'arres i contractes privats de compravenda
Assistència davant la notaria
A l'atorgament de l'escriptura pública de compravenda
Negociem en el seu nom
Amb total discreció i reserva
Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Tramitació certificats d'eficiència energètica
Obtenció del certificat de la Comunitat de Propietaris
Per aportar al Notari
Obtenció del certificat de l'IBI davant l'Ajuntament
Per aportar al Notari

Comparar publicacions

Comparar